Kategóriák

Kosár

Nincs termék

0 Ft Szállítás
0 Ft Összesen

Megrendelés

A termék sikeresen kosárba került

Mennyiség
Összesen

Jelenleg 0 termék található a kosárban. Jelenleg 1 termék található a kosárban.

Összes termék (bruttó)
Szállítás összesen  Ingyenes szállítás!
Összesen (bruttó)
Vissza a termékekhez Megrendelés

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési Tájékoztató

Bevezető

Az öntözés webáruház (Székhely: 5820 Mezőhegyes, Táncsics u. 16 (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, a webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

Jelen tájékoztató hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.fekete-koi.com) és aldomainjein történő adatkezelésre terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következőweboldalról:

Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról(atovábbiakban:Infotv.)

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a13/A.

§a)

 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyeskorlátairól(különösena6.§‐a)

 • 2005.éviXC.törvényazelektronikusinformációszabadságról

 • 2003.éviC.törvényazelektronikushírközlésről(kifejezettena155.§‐a)

 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB‐ajánlásról

Definíciók

 1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagyközvetlenülvagyközvetveazonosíthatótermészetesszemély;

 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat ‐ különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret ‐, valamint az adatból levonható,azérintettrevonatkozókövetkeztetés;

 3. különlegesadat:

  1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek‐képviseleti szervezeti tagságra,aszexuáliséletrevonatkozószemélyesadat,

  2. azegészségiállapotra,akórosszenvedélyrevonatkozószemélyesadat,valaminta bűnügyi személyesadat;

 4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok ‐ teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő ‐ kezeléséhez;

 5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja,ésazadatkezelésmegszüntetését,illetveakezeltadatoktörlésétkéri;

 6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép‐, hang‐ vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmasfizikaijellemzők(pl.ujj‐vagytenyérnyomat,DNS‐minta,íriszkép)rögzítése;

 8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 9. nyilvánosságrahozatal:azadatbárkiszámáratörténőhozzáférhetővététele;

 10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nemlehetséges;

 11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 1. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározottidőretörténőkorlátozásacéljából;

 2. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 3. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokonvégzik;

 4. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján ‐ beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is ‐ adatok feldolgozását végzi;

 5. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adatkeletkezett;

 6. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely ‐ ha az adatfelelős nem maga teszi közzéazadatotazadatfelelősáltalhozzáeljuttatottadataithonlaponközzéteszi;

 7. adatállomány:azegynyilvántartásbankezeltadatokösszessége;

 8. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagyazadatfeldolgozóval;

 9. gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamelybirtokbavehetőforgalomképesingódologideértveapénzt,azértékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket ‐ (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növeléséreirányul(atovábbiakban:reklám).

Alapelvek

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kelllennie.

 1. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásáhozszükségesmértékbenésideigkezelhető.

 1. Személyes adat akkor kezelhető,ha

  • ahhozazérintetthozzájárul,vagy

  • azttörvényvagytörvényfelhatalmazásaalapján,azabbanmeghatározottkörben

helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

 1. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainakfennállásaalattazérintettszemélyesadataikezelhetőek.

 1. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nemszükséges.

 1. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából ‐ e törvény alapján ‐ az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésbenmeghatározottakszerintikezeléséhez.

 1. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt, vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

 1. Kétségeseténaztkellvélelmezni,hogyazérintettahozzájárulásátnemadtameg.

Funkcionálisadatkezelés

 1. A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)bekezdése.

 1. kezelt adatok köre: Jelszó, vezeték‐ és keresztnév, e‐mail cím, telefonszám, postai cím, cégnév,faxszám,aregisztrációidőpontja,regisztrációkoriIPcím.

 1. Az adatok módosításának lehetősége: A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalon: Jelszó, vezeték‐ és keresztnév, e‐mail cím, telefonszám, postai cím, cégnév, faxszám.

 1. Az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi megSzolgáltató.

 1. Afentiekenkívülaszemélyesadatoktörlését,vagymódosításátazalábbimódokonlehet kezdeményezni:

‐postai úton a 5820 Mezőhegyes, Hársfa utca 17. címen, 

email útján info@fekete-koi.comemail címen.

 1. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése céljából megkereshetikaSzolgáltatót.

 1. Szolgáltató a fenti hatóságok részére ‐ amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte ‐ személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, illetve amely a kérésidőpontjábanrendelkezéséreáll.

 1. A Szolgáltató az érintettek által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli. A Szolgáltató a feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításraalkalmatlanformábanhasználjafel

 1. Az adatkezelés célja: Szolgáltató a szolgáltatás (weboldal teljes körű használata, pl. regisztráció, vásárlás, hírlevél küldés) nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés mindenszakaszábanmegfelelecélnak.

 1. Szolgáltató kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásáhoztechnikailagfeltétlenülszükségesek.

 1. Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Szolgáltatóafelvettadatokattörvényeltérőrendelkezésénekhiányában

  1. avonatkozójogikötelezettségteljesítésecéljából,vagy

  2. Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásánakvisszavonásátkövetőeniskezelheti.

 1. ASzolgáltatóazáltalakezeltszemélyesadatokkalsemmilyenmódonnemélvissza.

Cookiek (sütik)kezelése:

 1. Webáruházakra jellemző cookie‐k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie‐k” és „biztonsági cookie‐k”, melyekhasználatáhoznemszükségeselőzeteshozzájárulástkérniazérintettektől.

 1. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie‐k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szükségevan.

 1. Akezeltadatokköre:egyediazonosítószám,dátumok,időpontok.

 1. Az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie‐k esetén a honlaplátogatásánakbefejezéséigtart.

 1. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és alátogatóknyomonkövetése.

 1. A Weboldalak külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek.EzekértSzolgáltatómindenfelelősségétkizárja.

 1. A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével végzi Szolgáltató. A honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot továbbítanak Szolgáltató külső szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információittolvasható:http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

 1. Az adattárolás az érintett informatikai eszközén valósul meg. Az érintettnek lehetősége van a cookie‐kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont beállításaialatt.

 1. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásánakcéljábólSzolgáltatóösszegyűjtseéskezeljeszemélyesadatait.

Hírlevél, DMtevékenység

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §‐a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadottelérhetőségein(pl.elektronikuslevélcím,vagytelefonszám)megkeresse.

 1. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogySzolgáltatóareklámajánlatokküldéséhezszükségesszemélyesadataitkezelje.

 1. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden ‐ a reklámüzenetek küldéséhez szükséges ‐ személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználóareklámokrólleiratkozhatazüzenetbenlévőlinkrekattintva.

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló2008.éviXLVIII.törvény6.§(5)bekezdése.

 1. kezelt adatok körenév, e‐mail cím, dátum,időpont.

 1. Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.

 1. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókrólstb.

Facebook

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

 1. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/címentájékozódhatazérintett.

 1. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek,akcióinak,vagymagánakaweboldalnakamegosztása,illetvelájkolása.

 1. kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználónyilvánosprofilképe.

 1. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelésidőtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

Adattovábbítás

 1. Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani.

 1. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)bekezdése.

 1. Azadattovábbításcélja:Házhozszállításlebonyolítása

 1. A továbbított adatok köre házhozszállítás eseténNév, cím, telefonszám, tranzakciós összeg.

 1. Azadatokatakövetkezőadatkezelőknektovábbítjukházhozszállításesetén:

Magyar Posta Zrt.

Magyar Posta Zrt. (Cg.:01-10-042463, székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

adatvédelmi tájékoztató:

https://posta.hu/static/internet/download/AKL_02_Adatkezelesi_tajekoztato_20151012.pdf

 1. Azadattovábbításcélja:Onlinefizetéslebonyolítása

 1. A továbbított adatok köreNév, cím, e‐mail cím, telefonszám, tranzakciós jogcím, tranzakciószám,tranzakciósösszeg.

Adatbiztonság

 1. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

 1. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében. Biztosítja továbbá, hogy az adatok változatlanságaigazolhatólegyen.

 1. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technikamegváltozásábólfakadóhozzáférhetetlennéválásellen.

 1. Szolgáltató mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának megőrzése érdekében, és, hogy azokhoz az érintettek és az arra jogosultak mindig hozzáférjenek.

 1. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez,szolgáltatásaihozvalóhozzáférését,vagyannakegyesfunkcióitkorlátozza.

Tájékoztatás azadatkezelésről

 1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyesadatainakakötelezőadatkezeléskivételéveltörlésétvagyzárolását.

 1. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá ‐ az érintett személyes adatainak továbbítása esetén ‐ az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.Atájékoztatásingyenes.

 1. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

 1. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennállazazadatkezelésicél,amelyaszemélyesadattörlésétkizárta.

 1. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves ‐ és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható ‐ feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi ésInformációszabadságHatóságelrendelte.

 1. Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintettjogosérdekétnemsérti.

 1. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés irántiigényétnemteljesíti,30naponbelülírásbanközliazelutasításindokait.

Jogorvoslat

 1. Felhasználótiltakozhatszemélyesadatánakkezeléseellen,ha

  1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelteel;

  2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény‐kutatásvagytudományoskutatáscéljáratörténik;

  3. törvénybenmeghatározottegyébesetben.

 1. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést ‐ beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is ‐ megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részéreatiltakozássalérintettszemélyesadatotkorábbantovábbította,ésakikkötelesek intézkedniatiltakozásijogérvényesítéseérdekében.

 1. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellenannakközlésétőlszámított30naponbelülbírósághozfordulhat.

 1. Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti AdatvédelmiésInformációszabadságHatóságnállehetélni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 13911400 Fax: +3613911410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-82746/2015.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az
info@fekete-koi.com címen.